ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 16 ก.ย. 62  ที่โรงแรมจอมสุรางค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (unctional auntle) ของจังหวัดนครราชสีมา 

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความสําคัญอย่างมากซึ่งจะทําให้เกิดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจมูลค่ายย่างมหาศาล โดยเกิดจากเชื้อไวรัส อาการของโรค ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแตกมีจุดเลือดออกหรือ รอย เฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบหายใจแห้ง อัตราการป่วย 100  เปอร์เซ็นต์ อัตรา การตาย 30-100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีวัคซีนในการป้องกัน แต่เป็นโรคที่ไม่ติดในคน

            จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสุกรมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีจํานวน เกษตรกร 6,724 ราย มีฟาร์มมาตรฐาน(GAP) 118 ฟาร์ม รายย่อย 6,606 ฟาร์ม จํานวนสุกรหมด 441,597 ตัว โรงฆ่าสุกร 18 แห่ง อัตราการผลิต 3.865 ตัว/วัน มีการเคลื่อนย้ายสุกรเข้า ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 108,774 ตัว (ข้อมูล ณ 1 มค. -31 สค 62) มีการเคลื่อนย้ายสุกรออก ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 200,395 ตัว (ข้อมูล ณ 1 มค.-31 สค 62 ) ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคในประเทศไทย แต่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ให้ความสําคัญอย่างมากสอดคล้องกับที่ ประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้มีการจัดเตรียมแผนการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

            การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) การประชุม การซักซ้อมแผน เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง ได้ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงโรค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร ไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความร่วมมือที่ดีในการบูรณาการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ภาคีเครือข่ายเป็นแนวร่วมเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว