จังหวัดนครราชสีมาซ้อมใหญ่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ กำหนดให้ประชาชนขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ได้ครั้งละ 40 คน คาดประชาชนนับแสนเดินทางไปร่วมพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะจิตอาสาเฉพาะกิจ ทำการซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยทางจังหวัดนครราชสีมาได้ซักซ้อมลำดับพิธีการ เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณพระเมรุมาศจำลองในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดนครราชสีมา จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 32 อำเภอ โดยในส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมานั้นจัดขึ้นที่พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า จะมีประชาชนเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลองมากกว่า 1 แสนคน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความรวดเร็ว จึงได้มีการซักซ้อมพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ โดยกำหนดให้ประชาชนตั้งขบวนเข้าไปถวายดอกไม้จันทน์ได้ครั้งละ 40 คน จัดระเบียบให้ประชาชนทยอยเดินเข้าแถวมาตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เดินเท้าไปจนถึงบริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลาลางจังหวัดฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบบริเวณ โดยเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมกันนี้ในวันพระราชพิธีดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจะทำการปิดถนนเส้นทางการจราจร 12 เส้นทาง โดยรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และจะมีรถรับส่งประชาชนตามจุดต่างๆ โดยรอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่จัดงานตลอดทั้งวัน 

 

ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา