ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

องคมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 ที่อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 30 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และชุมชน และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนตลอดถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสถานศึกษา ภายในงานมีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนาสิกข์ ศาสนาอิสราม และศาสนาคริสต์ ชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และรางวัล ผลงานของคณะคระ นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว