ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วัดเป็นสถานที่สำคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะได้พบกัน มาทำบุญด้วยกัน แต่ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือ คนที่มาทำบุญที่วัดไม่ดูแลรักษาความสะอาด จังหวัดนครราชสีมา จึงร่วมกับคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย นำโดย

    พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพรัตนดิลก   เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) จัดโครงการประชารัฐ วัดสะอาดร่มรื่น ลูกหลานดาษดื่น ชื่นมื่นประเพณีสงกรานต์ ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดีเดย์พร้อมกันทุกวัดในจังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญชวนจิตอาสา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนชาวนครราชสีมา ร่วมกันถือไม้กวาด ถังน้ำ ไม้ถูพื้น ไปช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ที่รกรุงรัง เก็บกวาดขยะ ช่วยกันดูแลให้เรียบร้อย เพื่อให้วัดมีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น พร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญ ฟังธรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว จะมีการนัดหมายประชาชนชาวนครราชสีมา อีกว่าจะมีการดูแลวัดให้สะอาด ร่มรื่น ภายใต้โครงการประชารัฐ อย่างไร เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาในวัด ตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ตัวอย่างทั้งด้านภายภาพและด้านจิตใจ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เช่น รอบอุโบสถ ลานวัด ห้องน้ำ เป็นต้น

 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว