เมื่อวันที่ 10 เมย61 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดบ้านพักให้ส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน สรงน้ำพระ มหาสงกราต์ ประจำปี 2561 โดยภายในงานได้มีการสรงน้ำพระภิกษุสงษ์ พระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่าการชาดจังหวัด ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานได้สวมชุดไทยตามแบบประเพณีไทย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ร่วมรำวงย้อนยุคกับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลว่า จังหวัดนครราชสีมา

มี 4 มาตรการหลักในช่วงเทศกาสงกรานต์ 1.การอำนวยคงามสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา 2. การลดอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ 3.การรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ส่งเสริมการเล่นสงกรานต์แบบประเพณีไทย สำหรับการอำนวยความสะกวดในเส้นทางจราจรทางจังหวัดฯได้ขอคืนเส้นทางการจราจรในทุกเส้นทางที่มีการซ่อมแซมถนนภายในวันที่ 10 เมย. รวมทั้งขอความร่วมมือกับรถบรรทุกให้มีการหยุดวิ่งตั้งแต่วันที่ 11-17 เมย นี้ในทุกเส้นทางของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ในเส้นทางเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาให้มีการจัดตั้งด่าน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ รถยกค่อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  รวมถึงการตั้งด่านตรวจความเร็ว ตรวจวัดแฮลกอฮอลล์  ทั้งนี้การลดความเร็วของยานพาหนะและรถโดยสารประจำทางถือเป็นมาตราการเข้มงวดของจังหวัดในการลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

ปชส.นม.    ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา