ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเปรม ติณสูลานนท์ หลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และพ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รรท.ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา  ร่วมเปิดโครงการ “ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ตัวแทนภาคเอกชน ร่วมชมนิทรรศการ ตรวจสุขภาพประเมินดัชนีมวลกาย อย่างคึกคัก

นายวิเชียร เปิดเผยว่า โครงการ นี้ ถือเป็นทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพ่อหลวงของแผ่นดิน ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น อำเภอ ประชาชน เข้าร่วมโครงการโดยสมัครผ่านเว็บไซด์www.korathealth.com/mkk  ที่ผ่านมา ชาวโคราชป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง ( โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบตัน เส้นเลือดสมองตีบตัน) เป็นจำนวนมากนับแสนราย จึงตั้งเป้าหมายให้ประชาชนลดการบริโภคเค็มหวานลดน้ำหนักบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรหมู่บ้านชุมชนซึ่งมีชาวโคราชอ้วนค่า BMI หรือดัชนีมวลกาย เกินประมาณ 5 แสนคนดังนั้นเฉลี่ยแล้วค่อยค่อยลดน้ำหนักเดือนละ 2-3 กิโลกรัมต่อคนจะช่วยให้ทั้งปีจะสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่าล้านกิโลกรัม

ด้านนายแพทย์สุวิทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 พบมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 134,807 รายโรคความดันโลหิตสูง 231,502 รายโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด 790 รายโรคหลอดเลือดสมอง5,990 รายและลูกตาย 304,974 รายซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมามากทั้งด้านการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวสาเหตุเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวานมันเค็มสูงและการมีน้ำหนักตัว เกินมาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมาจัดทำโครงการลดเค็มลดหวานลดล้านกิโลหลานย่าโมทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาปี 2560 เน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 – 60 ปี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนให้บุคลากรดูแลสุขภาพตนเองโดยการลดปริมาณบริโภคอาหารลดหวานมันเค็ม และลดน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของตนเองดูแลตนเอง