ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 60 ที่หอประชุมอำเภอพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ฐานะยากจน ในถิ่นห่างไกล ในหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา หลังเกิดภาวะความกดอากาศสูง ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ราษฎรต่างได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับประชาชน โดยในวันนี้ได้มอบให้ผู้ประสบภาวะอากาศหนาว ในพื้นที่อำเภอพระทองคำ จำนวน 300 ผืน และในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จำนวน 700 ผืน พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ปชส.นม. ภาพ / ข่าว