ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25เม.ย.60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถวายราชสดุดี ด้วยความสำนึกในวีรกรรมของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำศึกกับอริราชศัตรูเพื่อกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไทย ให้คนไทยได้มีผืนแผ่นดินอยู่อย่างภาคภูมิมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของไทย ตรงกับวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว