ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชนำ ปชช.ร่วมสร้างฝายมีชีวิต สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
วันที่ 14 มิย60 ที่บ้านโปร่งสนวน หมู่ที่ 7 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอครบรี และชาวบ้าน ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 100 คน ร่วมในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประชาชนในพื้นที่ได้นำวัสดุในท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบหลัก และนำทรายบรรจุถุงปุ๋ยวางตามช่องว่างเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ เพื่อชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นสองฝั่งคืนความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประชาชนที่อยู่เหนือคลองน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและประชาชนตอนล่าง รวม จำนวน 172 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 495 ไร่ จะได้รับประโยชน์จากฝายมีชีวิตแห่งนี้ สำหรับโครงการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะ นอกจากนี้ ฝายมีชีวิตจะช่วยพยุงเศษซากพืช ซากสัตว์ ไม่ให้ถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ำล่างหมด ขณะที่ซากสัตว์ต่างๆ ที่ถูกพยุงไว้ ก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำ โดยหัวใจหลักของการทำฝายมีชีวิต เป็นการบรรเทาภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยให้ความชุมชื่นแก่พื้นที่สองฝั่งคลองแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติมีความสมดุลทางระบบนิเวศน์อีกด้วย
 
 
ปชส.นม.