ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช นำ ปชช. ลงแขกปักดำนาข้าว ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 
เมื่อวันที่ 12 สค60 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรบ้านดอนวัว หมู่ที่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนชาวอำเภอสีคิ้ว จำนวนกว่า 200 คน ร่วมลงแขกปักดำนาข้าว ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อให้ประชาชนได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกัน นอกจากการลงแขกปักดำนาข้าวแล้ว ยังได้มีการจัดฐานให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ ฐานการเพิ่มผลผลิตข้าว ฐานการปรับปรุงบำรุงดิน ฐานการจัดทำบัญชีครัวเรือน ฐานนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตข้าว ฐานการพัฒนาคุณภาพข้าว และฐานการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจต่างๆ เป็นต้น
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว