ผู้ว่าโคราช นำ ปชช. ลงแขกปักดำนาข้าว ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 
เมื่อวันที่ 12 สค60 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรบ้านดอนวัว หมู่ที่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนชาวอำเภอสีคิ้ว จำนวนกว่า 200 คน ร่วมลงแขกปักดำนาข้าว ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อให้ประชาชนได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกัน นอกจากการลงแขกปักดำนาข้าวแล้ว ยังได้มีการจัดฐานให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ ฐานการเพิ่มผลผลิตข้าว ฐานการปรับปรุงบำรุงดิน ฐานการจัดทำบัญชีครัวเรือน ฐานนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตข้าว ฐานการพัฒนาคุณภาพข้าว และฐานการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจต่างๆ เป็นต้น
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา