ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บห.นม.๑)

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บห.นม.๑) ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มีสมรรถนะสูง มีองค์ความรู้ที่สำคัญและเหมาะสมกับพื้นที่ ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแนวนโยบายภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บห.นม.๑) ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายอำเภอ ทั้ง ๓๒ อำเภอ และผู้กำกับการและสารวัตรใหญ่สถานีภูธร ทั้ง๕๒ สถานี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม ๘๔ คน

 
  ปชส ทนม เขียนข่าว/ถ่ายภาพ