ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

วันที่ 4 พย59 ที่ลำห้วยยาง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการจัดทำฝาย ตามแนวพ่อหลวงสู้ภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี 2560 โดยการจัดทำฝายแบบประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งให้ดำเนินการสูบน้ำและสำรองน้ำไว้ในแหล่งกักเก็บเต็มความจุทุกพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามการจัดทำฝายตามแนวพ่อหลวงสู้ภัยแล้ง ได้มีการดำเนินการพร้อมกัน ใน 19 อำเภอ 19 ฝาย ก่อนจะมีการขยายให้ครบทุกพื้นที่ต่อไป