ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ที่ศาลาปทุมญาณมุนี วัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  พระราชสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง ( พระอารามหลวง )ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมา  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

โดยภายในพิธี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี”เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวด้วย

 

ปชส. นม. ข่าว