ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 62 เมื่อเวลา 10.00 น. นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.ฝายกั้นน้ำคลองน้ำเขียว ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ กว่า 100 คน ช่วยกันก่อสร้างฝายหินทิ้ง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เนื่องจากตำบลโนนอุดม ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จนเกิดเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นตำบลที่อยู่ห่างไกล ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัด จำนวน 250,000 บาท เพื่อมาสร้างฝายหินทิ้งไว้กักเก็บน้ำ โดยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ช่วยกันสร้างฝายหินทิ้ง  ให้ลดหลั่นกันไปแบบขั้นบันได ให้สามารถกักเก็บน้ำเป็นระยะๆ เพราะก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลลงมา จากแม่น้ำมูล ในช่วงฤดูน้ำหลาก จะไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ โดยฝายที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ไว้ให้ได้ใช้ต่อไปในอนาคตเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว