ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง” ครั้งที่ 4 ณ บริเวณสะพานข้ามลำตะคองโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำจิตอาสา กว่า 100 คน ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในลำน้ำลำตะคอง เพื่อให้น้ำสามารถระบายไหลได้สะดวก ป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งในช่วงหน้าฝน ทั้งนี้ ลำตะคองเป็นลำน้ำสายสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา มีความยาวลำน้ำประมาณ ๑๗๕ กิโลเมตร ไหลผ่าน ๑๑ ชุมชน มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองประมาณ 9.9 ล้านคนครอบคลุมพื้นที่ ๓,๔๔๖ ตารางกิโลเมตร ในแต่ละชุมชนที่ลำตะคองไหลผ่าน นอกจากจะมีการใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแล้ว ลำตะคองยังช่วยเจือจาง บำบัดน้ำเสียให้อีกด้วย จนกระทั่งเมื่อประชากรมากขึ้น  และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลำตะคองจึงรองรับความสกปรกไม่ไหว กลายเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก มีสิ่งกีดขวางลำน้ำ ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมกระทบสุขภาพของประชาชน และมีผลต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของจังหวัด  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เกิดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง ขึ้น

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว