ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท)
 
 วันนี้(16 พย 59) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท) โดยมีนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม
 
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินโครงการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคมีเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านฃ โดยสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท กรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560 ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน พร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอลงไปชี้แจงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันคิด ประชาชนร่วมกันทำ และประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯสูงสุด สำหรับโครงการที่สามารถดำเนินการได้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ เช่น ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ด้านสังคม และด้านสาธารณะประโยชน์อย่างอื่น โดยให้อำเภอปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้าน ทุกโครงการหรือกิจกรรมจะต้องดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความพร้อม และได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเท่านั้น และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตทุกขั้นตอน รวมทั้งจะมีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว