ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงผลงานประติมากรรมดอกสาธร แสดงอัตลักษณ์กลางเมืองโคราช รับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ "Thailand Biennale Korat 2020"

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชีมา ได้ร่วมกันแถลงข่าวพิธีเปิดผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" ณ บริเวณสวนสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          ประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" นี้ เป็นผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) โดยผลงานประติมากรรมนี้ มีขนาดความกว้าง 300 เซนติเมตร และความสูง 600 เซนติเมตร ใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะ ประกอบไปด้วยการดัด เจาะ ตัด ฉลุ แผ่นโลหะที่มีความหนาของแผ่นเหล็ก 9 มิลลิเมตร ประกอบชิ้นส่วนและทำสีทอง สีทองแดง และสีเงิน โดยมีประติมากรรม "ดอกสาธร" ขนาดเล็ก จำนวน 50 ดอก

          จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเยาวชน นักศึกษา จากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้ทราบเทคนิคจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประติมากรรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมปฏิบัติการงานประติมากรรมสร้างอัตลักษณ์โคราชเมืองศิลปะ มาประดับเป็นส่วนหนึ่งของประติมากรรม "ดอกสาธร"

          สำหรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ได้กล่าวว่า "ดอกสาธร" เป็นการนำเอาสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา คือ ดอกและต้นสาธรมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ความรู้สึกถึงความเจริญเติบโต รุ่งเรือง และงอกงามของประชาชน พลเมือง เหมือนแสงเทียนส่อง นำทางให้โชติช่วง สว่างไสว ทั้งภายในและภายนอกของจิตใจมนุษย์ ที่เป็นสุขในชีวิตเพื่อดำรงอยู่ และดำเนินตามจุดมุ่งหมายต่อไปด้วยศรัทธา มั่นคงในจิตวิญญาณแห่งตน

          ในการดำเนินการจัดสร้างประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนโยบายของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวและกีฬา (ผลผลิตการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และบริการ) กิจกรรมหลักการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย กิจกรรมย่อยเมืองศิลปะวัฒนธรรม (ART and Culture) สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการงานศิลปะสร้างอัตลักษณ์เมืองศิลปะ (Korat the city of art) เพื่อสนับสนุนการเตรียมตัวของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าเดือนธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564

          ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" ที่ติดตั้งในบริเวณสวนสุรนารี จะเป็นสัญลักษณ์แห่งสุนทรียภาพแห่งใหม่ในพื้นที่กลางเมืองโคราช เพิ่มศักยภาพในการยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นพื้นที่กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย โดยการจัดสร้างประติมากรรมนี้สะท้อนความเป็นวิถีของชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

          จังหวัดนครราชสีมา และนักท่องเที่ยวทั่วไปจะได้มีสถานที่ ที่น่าสนใจในการมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนเป็นสถานที่ สร้างจินตนาการด้านศิลปะให้ผู้คนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ รับรู้ถึงความละเอียดอ่อนลึกซึ้งของงานประติมากรรม เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีในฐานะที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเมืองศิลปะ

 

ปชส.นม ข่าว