ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_25_2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_25_2561
File Size:
2.55 MB
Date:
25 มิถุนายน 2561

สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ ช่วยเหลือกันนี่นา !

เรื่องที่ ๒ แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน

เรื่องที่ ๓ ถูกพระร้องเรียนค่ะ

เรื่องที่ ๔ ขอตรวจสอบหน่อยครับ

เรื่องที่ ๕ อย่างนี้ ก็มีด้วย

 
 
 
Powered by Phoca Download