ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_09_2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_09_2561
File Size:
812.44 kB
Date:
03 October 2018

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว  7274 ลว 3 ต.ค. 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน 10 เรื่อง

เรื่องที่ ๑ ให้เท่านี้ พอนะ

เรื่องที่ 6 กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ

เรื่องที่ ๒ ไม่ต้องปิดหรอกครับ

เรื่องที่ 7 รอไปก่อนนะ

เรื่องที่ ๓ ไม่น่าทำเลย

เรื่องที่ 8 ผมอยากได้ทั้งหมด

เรื่องที่ ๔ ผมมีสิทธิ์ไหมครับ ?

เรื่องที่ 9 กรรมการวินิจฉัยไม่เกี่ยว

เรื่องที่ ๕ บ้านผมจะพังไหม

เรื่องที่ 10 ขอไปทำอะไร

 
 
 
Powered by Phoca Download