ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_11_2561

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐_11_2561
File Size:
244.34 kB
Date:
13 November 2018

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.2/ว        ลว     พ.ย. 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน ๕ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ ไปสร้างที่อื่นเถอะ         เรื่องที่ ๔ ผมเข้าบ้านไม่ได้

เรื่องที่ ๒ ไม่ต้องปิดหรอกครับ     เรื่องที่ ๕ อยากเก็บเรื่องของตัวเอง

เรื่องที่ ๓ เรื่องเกิดจากขยะ

 
 
 
Powered by Phoca Download