ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันนี้ (5 มิ.ย. 63) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการของจังหวัดนครราชสีมา จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมคณะทำงาน เพื่อหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด เสนอต่อทางรัฐบาลในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ประสบกับปัญหาในการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan ของรัฐบาล ที่จะมาพยุงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกำหนดให้เฉพาะ SMEs ที่สามารถขอสินเชื่อได้เท่านั้นทำให้ผู้ประกอบการขนาดอื่นๆ ไม่สามารถขอได้  , SMEs รายใหม่ ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจากการขอสินเชื่อจะต้องมีวงเงินกู้เดิมกับธนาคาร และประสบปัญหาจากกฎเกณฑ์ของธนาคาร ผู้ประกอบการยอดขายไม่ดี มีเงินหมุนในบัญชีไม่เป็นไปตามที่กำหนดและไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีสินเชื่อ ซึ่งธนาคารจะให้สินเชื่อเฉพาะบริษัทที่ดูแล้วไม่มีความเสี่ยง หรือเสี่ยงน้อย เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ยื่นข้อเสนอ 12 แนวทางให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ประกอบด้วย 

            1.ให้ธนาคารของรัฐฯ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร SME ปล่อยสินเชื่อโดยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ ลดลง

            2.ให้ บสย. ค้าประกันเพิ่มได้ โดยวงเงินห้าล้านแรก ค้าประกัน 90% 5-25 ล้าน ค้าประกัน 80% 25-50 ล้าน ค้าประกัน 70% เกิน 50 ล้าน ค้าประกัน 60% 

            3. ให้ ธปท. เพิ่มผลประโยชน์ให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น มีเงื่อนไขน้อยลง

            4. ธนาคารพาณิชย์ พิจารณาเงินกู้จาก credit scoring ขอให้ปรับกฎเกณฑ์ลงเนื่องจากไม่อยู่ในสภาวะปกติ

            5. ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ของเครดิตบูโร เนื่องจากไม่อยู่ในช่วงปกติ เช่น กรณีติดเครดิตบูโรจาก 3 ปี เหลือ 1 ปี

            6. ขอให้ธนาคารพาณิชย์ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่อง ยอดขายสินค้าของผู้ประกอบการ เนื่องจากยอดขายไม่ดีทำให้ยอดหมุนเวียนในบัญชีไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่จะขอสินเชื่อ

            7. หากธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธวงเงินสินเชื่อ ควรมีบันทึกไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและแจ้งผู้ประกอบการ ถึงข้อที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถกู้ได้

            8. เพิ่มการปล่อย soft loan ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาทด้วย

            9. เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหม่ จาก 20% เป็น 50% ของสินเชื่อคงค้าง ณ วันสิ้นปี 2562 หรือหากคง 20% ให้เพิ่มจากวงเงินเดิม

            10. การจัดสรรวงเงินสินเชื่อให้กระจายครบทุกจังหวัดตามสัดส่วน

            11. ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลค่าเงินบาทให้มีความผันผวนน้อยลง

            12. ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีฮอตไลน์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เฉพาะเกี่ยวกับ Soft Loan

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว