ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในส่วนภูมิภาค ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ ที่บริเวณคลองชลประทานบ้านเกาะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คน สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาคลองชลประทานบ้านเกาะในครั้งนี้ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ และเก็บกวาดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ซึ่งคลองชลประทานบ้านเกาะมีระยะทางยาวประมาณ 1,400 เมตร โดยคลองชลประทานบ้านเกาะเป็นคลองน้ำที่สำคัญมากของชาวจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากคลองแห่งนี้เป็นทางน้ำที่ใช้ในระบายน้ำออกจากเขตตัวเมืองนครราชสีมา โดยเมื่อมีฝนตกหนักจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ ซึ่งคลองน้ำแห่งนี้จะทำหน้าที่ผลักดันระบายน้ำที่ท่วมขัง

และ ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเปิดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นี้ โดยวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากทุกสาขาอาชีพเดินทางไปร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานฯ สำหรับการสมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของจังวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อเวลา 13.00 น. มีผู้ลงทะเบียนสมัครแล้วรวมมากกว่า 50,000 คน โดยการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจในครั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางมาลงทะเบียน รวมทั้งมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหาร และน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมสมัครด้วย โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว