ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 5 พย62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยชลประทานจังหวัด และนายอำเภอ 7 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ จาก กองบิน 1 นครราชสีมา บินขึ้นสำรวจสภาพอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและตรวจสภาพภัยแล้งในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งขณะนี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยภายหลังจากบินสำรวจปริมาณน้ำและสภาพปัญหาภัยแล้ง แล้ว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และมีหมู่บ้านที่จะต้องแจกจ่ายน้ำอยู่ 20 หมู่บ้าน ประกอบกับลำน้ำที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะบริเวณลุ่มลำน้ำมูล ลำเชิงไกร ทางจังหวัดมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อประชาชนหรือไม่  จึงได้ทำการบินสำรวจสภาพน้ำที่ลำน้ำมูลไหลผ่าน  ซึ่งจากการสำรวจพบว่า บริเวณลำน้ำมูลยังมีปริมาณที่มากพอ จึงได้มีการเร่งรัดให้อำเภอทุกอำเภอที่ลำน้ำมูลไหลผ่านให้มีการสูบน้ำและกักเก็บน้ำไว้โดยเร็ว  ส่วนลุ่มลำน้ำลำเชียงไกรนั้น พบประสบปัญหาไม่มีน้ำ ทางจังหวัดจำเป็นต้องหาวิธีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากน้ำที่มีอยู่คาดว่าน่าจะเป็นน้ำเค็มประชาชนไม่สามารถนำไปอุปโภค บริโภคได้ ดังนั้นจึงต้องมีการหาแหล่งน้ำดิบ นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในลุ่มลำน้ำลำเชียงไกร

อย่างไรก็ทางจังหวัดได้มีการประกาศงดเว้นการปลูกข้าวนาปรัง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และจะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชฤดูแล้งเท่านั้น  และในปีนี้ทางจังหวัด ไม่มีน้ำที่จะปล่อยช่วยพี่น้องประชาชนที่ปลูกข้าวนาปรัง อย่างแน่นอน เพราะน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งมีน้อยมาก  และมีไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค เท่านั้น นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส นม ข่าว