ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 75 จังหวัด เข้าร่วมอบรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง สานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่ 22 ก.พ. 63 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปืดการอบรมจิตอาสาบรรเทาภัยแล้งด้วยเกษตรทฤษฎึใหม่ ปี 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

          สืบเนื่องจาก ปี 2562-2563 ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นระบบทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวอย่างยั่งยืน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ขึ้น โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบ และจังหวัดที่ได้ประกาศเขตช่วยเหลือฯ อีก 21 จังหวัด

          ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งแบบบูรณาการ ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งจากส่วนกลาง กลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในทุกระดับ อย่างเป็นระบบ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

          1.ขั้นเตรียมการและทดสอบแผน เป็นการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง รับฟังสถานการณ์ภัยแล้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น และทำการทดสอบแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งแบบบนโต๊ะ

          2.ขั้นการปฏิบัติ เป็นการนำแผนที่ได้จากในขั้นเตรียมการและทดสอบแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง

          และ 3.ขั้นทบทวนการปฏิบัติและจัดทำข้อเสนอแนะ เป็นการประเมินผลและทบทวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในระยะเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับแผนการดำเนินการในระยะยาว

          โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 29 หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 580 คน และคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์สำคัญจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้รวม 3 ประการ ได้แก่

          1.เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ แนวคิด และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

          2.มีต้นแบบในการดำเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการในระดับจังหวัดอและกลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปขยายผลและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

          และ 3.สอดคล้องกับแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ และความต้องการของประชาชน

          ในวันนี้ มีการบรรยายให้ความรู้หลักคิดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ "น้ำบนดิน" โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำจร "น้ำบนฟ้า" โดย อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ "น้ำใต้ดิน" โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว