ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เลย มูล สงคราม พร้อมคณะ ประชุมติดตามงานและลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ทั้งระบบ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานด้านน้ำ ร่วมในการประชุม

            นายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เลย มูล สงคราม กล่าวว่า แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และต้องเร่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมีมติให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อีสานซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และจะพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มขึ้นกว่า 35 ล้านไร่ ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำ จะต้องใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว