ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 600 ลว 25 ม.ค.2560 แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตแบสนองต่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน

ว 600 ลว 25 ม.ค.2560 แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตแบสนองต่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
File Size:
757.24 kB
Date:
30 มกราคม 2560
ว 600 ลว 25 ม.ค.2560 แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตแบสนองต่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
 
 
 
Powered by Phoca Download