ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ ม.34

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ ม.34
File Size:
169.50 kB
Date:
17 มีนาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ ม.34 แนบท้ายหนังสือ ที่ นม 0017.2/ว 1816 ลงวันที่ 13 มีนาคม  2560

 
 
 
Powered by Phoca Download