ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือจังหวัดที่ นม 0017.2ว2779

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือจังหวัดที่ นม 0017.2ว2779
File Size:
67.29 kB
Date:
24 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือจังหวัดที่ นม 0017.2ว2779

กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ

เพื่อบูรณาการร่วมกันในการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

 
 
 
Powered by Phoca Download