ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา๙ วรรคหนึ่ง(๘)

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา๙ วรรคหนึ่ง(๘)
File Size:
534.79 kB
Date:
06 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย นม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๐๑ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา๙ วรรคหนึ่ง(๘)

 
 
 
Powered by Phoca Download