ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอะแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชนเมืองนครราชสีมา

แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอะแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชนเมืองนครราชสีมา
File Size:
731.74 kB
Date:
21 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอะแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชนเมืองนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 4348 ลว. 20 มิ.ย. 60)
 
 
 
Powered by Phoca Download