ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
File Size:
154.56 kB
Date:
27 มิถุนายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๔๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ประจำปี 2560

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download