ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

หนังสือ 0017.2/ว 4644 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 60 เรื่อง การสำรวจถนนที่มีสภาพชำรุดสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

หนังสือ 0017.2/ว 4644 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 60 เรื่อง การสำรวจถนนที่มีสภาพชำรุดสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือน
File Size:
16.70 kB
Date:
06 กรกฎาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ 0017.2/ว 4644 ลงวันที่  29 มิ.ย. 60 เรื่อง การสำรวจถนนที่มีสภาพชำรุดสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

 
 
 
Powered by Phoca Download