ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย2หนังสือเรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย2หนังสือเรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการฯ
File Size:
218.61 kB
Date:
31 สิงหาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มฯ ตามหนังสือจ.นม. ด่วนที่สุด ที่ ว 6368 ลว. 30 ส.ค. 60 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 
 
 
Powered by Phoca Download