Up

สิ่งที่ส่งมาด้วย1เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย1เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการฯ
File Size:
834.62 kB
Date:
31 สิงหาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ คำอธิบาย ตามหนังสือจ.นม. ด่วนที่สุด ที่ ว 6368 ลว. 30 ส.ค. 60 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 
 
 
Powered by Phoca Download