ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว. 6352แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน

ว. 6352แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
File Size:
2.71 MB
Date:
31 สิงหาคม 2560

หนังสือ จ.นม. 0017.2/ว. 6352 ลว. 30 ส.ค.2560

เรื่องแนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน

 
 
 
Powered by Phoca Download