ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560
File Size:
376.03 kB
Date:
16 ตุลาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด นม 0017.2/ว 7429 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง การตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559-2560

 
 
 
Powered by Phoca Download