ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลฯ

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลฯ
File Size:
587.40 kB
Date:
17 ตุลาคม 2560

หนังสือ ๐๐๑๗.๒/ว ๗๔๗๖ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 
 
 
Powered by Phoca Download