ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เรื่อง รายงานแผนการโครงการที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ(งบ Function)

เรื่อง รายงานแผนการโครงการที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ(งบ Function)
File Size:
265.33 kB
Date:
27 ตุลาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 7573 ลว 19 ตค 2560 เรื่อง รายงานแผนการโครงการที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ(งบ Function) ให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด

 
 
 
Powered by Phoca Download