ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
File Size:
1.25 MB
Date:
30 ตุลาคม 2560

 หนังสือ จังหวัดนคนรราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว  7702,7703 ลงวันที่ 27 ตค. 2560 เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพ.สธ.)

 
 
 
Powered by Phoca Download