ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ใน www.dmiceplanner.com

แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ใน www.dmiceplanner.com
File Size:
35.73 kB
Date:
07 พฤศจิกายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๗๙๘๒ ลว ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ใน www.dmiceplanner.com/

 
 
 
Powered by Phoca Download