ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ว 8161 ลงวันที่ 8 พย. 2560เรื่องการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ว 8161 ลงวันที่ 8 พย. 2560เรื่องการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
File Size:
498.48 kB
Date:
08 พฤศจิกายน 2560

 หนังสือ จังหวัดนคนรราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว  8161 ลงวันที่ 8 พย. 2560 เรื่อง การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพ.สธ.)

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ลิงค์สิ่งที่ส่งมาด้วย >>> https://goo.gl/TrKGNq

 
 
 
Powered by Phoca Download