ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
File Size:
782.07 kB
Date:
13 พฤศจิกายน 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0017.2/ว 8287  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เรื่่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download