ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
File Size:
1.45 MB
Date:
13 พฤศจิกายน 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0017.2/ว 8288  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เรื่่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download