ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ ระยะ 20 ปี

ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ ระยะ 20 ปี
File Size:
1.34 MB
Date:
16 พฤศจิกายน 2560

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2 /ว 8412 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2560 เรื่อง ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ ระยะ 20 ปี

 
 
 
Powered by Phoca Download