ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
File Size:
638.63 kB
Date:
27 พฤศจิกายน 2560

หนังสือ จังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 8668 ลว 27 พ.ย. 2560 

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3367/2559 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2559

 
 
 
Powered by Phoca Download