ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
File Size:
95.02 kB
Date:
04 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 8896 ลว 4 ธ.ค. 2560

เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

 
 
 
Powered by Phoca Download