ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
File Size:
466.77 kB
Date:
13 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ นม ที่ 0017.2/ว 9044

เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download