ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
File Size:
466.77 kB
Date:
13 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ นม ที่ 0017.2/ว 9044

เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 
 
 
Powered by Phoca Download