ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย
File Size:
641.90 kB
Date:
20 ธันวาคม 2560

หนังสือ ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๙๒๕๔ ลว ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่

 
 
 
Powered by Phoca Download