ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครราชสีมา

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
933.04 kB
Date:
22 ธันวาคม 2560

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/ว 9234 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครราชสีมา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่  >>>>> http://goo.gl/onxwx7

 
 
 
Powered by Phoca Download